Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren.

1. WIE ZIJN WE (VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE)?

Rank 1 aan vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Satenrozen 10 en met ondernemingsnummer

BE0867435366.

2. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? /

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo kunnen wij persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze activiteiten;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om je aanvraag, verzoek of aanmelding in behandeling nemen. Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen dan hebben kunnen we je adresgegevens nodig hebben. Alle informatie die wij over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt;
 • Om onze producten en diensten te blijven verbeteren;
 • Om onze prestaties op te volgen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WE VERWERKEN?

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Wij kunnen je persoonsgegevens toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten. Daarnaast kunnen onze systemen ook persoonsgegevens registreren die worden gegenereerd tijdens jouw gebruik van onze producten en diensten met inbegrip van het gebruik door eventuele eindgebruikers. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerven via gespecialiseerde bedrijven om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op je behoeften. Die gespecialiseerde bedrijven die uw persoonsgegevens doorgeven zijn verantwoordelijk voor het hebben van de juiste wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens en voor het overdragen ervan aan ons zodat we ze kunnen gebruiken voor eigen doeleinden.

Wij onderscheiden in onze systemen verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

 • Gebruikersgegevens: wij onderscheiden de persoonsgegevens die je als gebruiker van onze producten en diensten kunnen identificeren, de persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen, de persoonsgegevens die je persoonlijke kenmerken aanduiden dan wel je leef- en consumptiegewoonten of je facturatie- en betalingsgegevens betreffen en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt aan ons;
 • Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld: het model en servicenummer van je Digibox of de softwareversie die je gebruikt op één van onze apps;
 • Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om je verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen;
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie van bepaalde toestellen vaststellen hetgeen wij gebruiken voor netwerkplanning en –beheer;
 • Gegevens over je gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer je onze producten en diensten gebruikt;
 • Cookies: wij kunnen gebruikmaken van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

4. TRANSFER VAN GEGEVENS

Wij dragen geen persoonsgegevens over aan derde partijen zonder jouw toestemming tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en verbonden vennootschappen;
 • dit nodig is voor onze dienstverlening;
 • er een wettelijke verplichting is;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor ons of de betrokken derde;
 • je ons daar toelating voor geeft.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN?

 • Recht van inzage: je hebt het recht om op ieder ogenblik te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken;
 • Recht op verbetering van persoonsgegevens: Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.
 • Recht op vergetelheid: je hebt het recht om je persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten verwijderen;
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens: je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Opt-out voor direct marketing: hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

6. HOE OEFENT U UW PRIVACY-RECHTEN UIT?

Verstuur uw verzoek per email via info@rank1.be of naar het adres van de maatschappelijke zetel van de verwerkingsverantwoordelijke. Om je privacy-rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart). Indien wij jou niet met zekerheid kunnen identificeren, zullen wij geen gevolg geven aan je verzoek. Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord. Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn verschilt dus per doel. Soms kan de termijn langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan onze arbeidsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren. tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je relatie met de verwerkingsverantwoordelijke. Gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

8. HOE BEVEILIGEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan. Voor de beveiliging van je gegevens doen wij beroep deskundige personen die eveneens die instaan voor de veiligheid van netwerken, infrastructuur en informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens. De software op onze producten wordt voortdurend up-to-date gehouden. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

9. ACTUALISERING EN TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens volgens de wet worden verwerkt. Indien u een klacht hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door ons of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kan u zich wenden tot/ https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen